«Διαδρομές και Πολιτισμός της Νομαδικής Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς »

“Routes and Civilization of Transhumance World Heritage”

Το παρόν συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER Άξονας 4 του ΠΑΑ 2007-2013, Μέτρο 421B «Διακρατική συνεργασία» με τίτλο: «Διαδρομές και Πολιτισμός της Νομαδικής Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς» – “Routes and Civilization of Transhumance World Heritage” από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΑΕ ΟΤΑ –  ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΑΑ «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΑ 2007-2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ