Οι δράσεις (αναφορικά)

 • Δράση 1 – Καταγραφή και περιγραφή της νομαδικής μετακίνησης των ζώων ως πολιτιστικό πόρο της περιοχής: Από το παρελθόν έως σήμερα
 • Δράση 2 – Ευκαιρίες ανάπτυξης: ο νομαδικός πολιτισμός ως πόρος πολιτιστικού και αγροτικού τουρισμού
 • Δράση 3 – Διαδικασίες για την υποψηφιότητα και αναγνώρισης της περιοχής ως Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά της UNESCO
 • Δράση 4 – Προβολή, Προώθηση και Ευαισθητοποίηση σε τοπικό και διακρατικό επίπεδο
 • Δράση 5 – Διαχείριση και Συντονισμός του έργου: Οργανωτική, διοικητική και Χρηματοοικονομική διαχείριση

Οι δράσεις (ανάλυση)

Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο του σχεδίου, όσον αφορά την ελληνική Ο.Τ.Δ., περιλαμβάνει μια σειρά Δράσεων και Υποδράσεων όπως αναφέρονται στη συνέχεια:

Δράση 1 – Καταγραφή και περιγραφή της νομαδικής μετακίνησης των ζώων ως πολιτιστικό πόρο της περιοχής: Από το παρελθόν έως σήμερα.

Η Δράση 1 περιλαμβάνει τις ενέργειες καταγραφής της υπάρχουσας κατάστασης σχετικά με το λαογραφικό υλικό που υπάρχει για την ορεινή περιοχή των Τρικάλων στην οποία βρίσκεται η περιοχή αναφοράς του σχεδίου, η Βλαχόστρατα. Μέσα από τη Δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί ολοκληρωμένη καταγραφή του υλικού που είναι διαθέσιμο και κατά συνέπεια και της υπάρχουσας κατάστασης σχετικά με το νομαδικό πολιτιστικό απόθεμα.

 

Η Δράση 1 περιλαμβάνει τις εξής Υποδράσεις:

Υποδράση 1.1: Καταγραφική απογραφή (inventory) των πηγών (Έρευνες, Μελέτες, κείμενα, φωτογραφίες, video, λαογράφοι, πρόσωπα-κλειδιά για συνεντεύξεις, Σύλλογοι, κλπ) από όπου μπορεί να αντληθεί λαογραφικό υλικό για την Βλαχόστρατα.

Υποδράση 1.2: Συλλογή – ταξινόμηση-επεξεργασία του λαογραφικού υλικού με βάση την Καταγραφική απογραφή. Το υλικό αυτό θα αποτελεί υλικό βάσης για όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα του σχεδίου (φυλλάδια, εκθεσιακό υλικό, κλπ).

Δράση 2 – Ευκαιρίες ανάπτυξης: ο νομαδικός πολιτισμός ως πόρος πολιτιστικού και αγροτικού τουρισμού.

Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί και να αναδειχτεί η καταγραφική διαδικασία της πρώτης δράσης, είναι απαραίτητος η σύνταξη ενός Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης της περιοχής το οποίο θα εντοπίζει τις ανάγκες και τις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής και θα προτείνει τα σενάρια ανάπτυξης που θα ταιριάζουν στο μέγιστο βαθμό στα χαρακτηριστικά της περιοχής και θα ανταποκρίνονται στους στόχους του σχεδίου.

Η Δράση 2 περιλαμβάνει την:

Υποδράση 2.1: Σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης της περιοχής με επίκεντρο το πολιτιστικό απόθεμα του νομαδικού πολιτισμού.

Δράση 3 – Διαδικασίες για την υποψηφιότητα και αναγνώρισης της περιοχής ως Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά της UNESCO.

Αποτελεί κοινή δράση του διακρατικού σχεδίου. Σε επίπεδο διακρατικού εταιρικού σχήματος πρόκειται να υποβληθεί φάκελος υποψηφιότητας προκειμένου να αναγνωριστούν οι περιοχές των εταίρων όπου συναντάται πλούσιο νομαδικό πολιτιστικό απόθεμα, ως Περιοχές Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς UNESCO και θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και την ανάπτυξη θεματικών μορφών τουρισμού.

Η Δράση 3 περιλαμβάνει την:

 • Υποδράση 3.1: Σύνταξη φακέλου υποψηφιότητας και αναγνώρισης της περιοχής ως Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά της UNESCO – Τυποποιημένη ανάλυση, καταγραφή ανάγλυφου και χαρτογράφηση της περιοχής.

Δράση 4 – Προβολή, Προώθηση και Ευαισθητοποίηση σε τοπικό και διακρατικό επίπεδο.

Η Δράση 4 περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σύστημα υψηλής ποιότητας στην Προβολή και Προώθηση του Σχεδίου σε τοπικό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο. Συγκεκριμένα στα πλαίσια της παρούσας δράσης θα δημιουργηθεί ειδικός τρισδιάστατος χάρτης απεικόνισης της περιοχής της Βλαχόστρατας, που αποτελεί και την περιοχή αναφοράς σε τοπικό επίπεδο, καθώς επίσης θα δημιουργηθεί και ένα εργαλείο παρουσίασης της περιοχής μέσω της τεχνικής του ηλεκτρονικού προσομοιωτή (Flying simulator). Επίσης προβλέπεται η δημιουργία ειδικού Λαογραφικού Λευκώματος με πληροφορίες για το νομαδικό πολιτισμό της περιοχής και την εξέλιξη του μέσα από το πέρασμα των ετών. Ακόμη, μέσω της δράσης προβλέπεται η Ίδρυση Λαογραφικής Συλλογής Νομαδικού Πολιτισμού στο Τ.Κ Ασπροποτάμου, όπου θα μπορεί να δέχεται επισκέπτες από την περιοχή την Ελλάδα και το Εξωτερικό συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού. Τέλος θα δημιουργηθεί ιστοσελίδα προβολής του σχεδίου, των δράσεων σε διακρατικό επίπεδο και των αποτελεσμάτων του έργου και θα πραγματοποιηθούν 2 διήμερες εκδηλώσεις διακρατικής εμβέλειας στις οποίες πρόκειται να συμμετάσχουν εκτός των διακρατικών εταίρων και ομιλητών που θα μεταφέρουν την τεχνογνωσία τους στα σχετικά με το έργο θέματα, αλλά και εκπρόσωποι του διεθνούς οργανισμού της UNESCO προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά την περιοχή και τους στόχους του σχεδίου.

Η Δράση 4 περιλαμβάνονται τις εξής Υποδράσεις:

 

 • Υποδράση 4.1: Δημιουργία και παραγωγή: α) ειδικού (3D) χάρτη και φυλλαδίου της Βλαχόστρατας.
 • Υποδράση 4.2: Δημιουργία και παραγωγή παρουσίασης της “Βλαχόστρατας” με multimedia παραγωγή (flying simulator).
 • Υποδράση 4.3: Δημιουργία και παραγωγή ειδικού Λαογραφικού Λευκώματος για τον νομαδικό πολιτισμό της περιοχής.
 • Υποδράση 4.4: Εκπόνηση Εμπειρογνωμοσύνης Λαογραφικής Συλλογής Νομαδικού Πολιτισμού.
 • Υποδράση 4.5: Διοργάνωση δύο (2) εκδηλώσεων προβολής του νομαδικού πολιτισμού με την συμμετοχή των διακρατικών εταίρων του προγράμματος.
 • Υποδράση 4.6: Δημιουργία Ιστοσελίδας

Δράση 5 – Διαχείριση και Συντονισμός του έργου: Οργανωτική, διοικητική και Χρηματοοικονομική διαχείριση.

Στην εν λόγω ενέργεια περιλαμβάνονται οι δαπάνες διαχείρισης και συντονισμού του σχεδίου. Οι δαπάνες αυτές αναφέρονται στο κόστος των συντονιστικών ενεργειών του Σχεδίου Διακρατικής Συνεργασίας, στις αμοιβές του Στελέχους της Ο.Τ.Δ. σε τοπικό επίπεδο που θα έχει την ευθύνη του συντονισμού και της υλοποίησης των δράσεων του σχεδίου, καθώς επίσης και τα έξοδα μετακινήσεων και διαμονής των εμπλεκομένων στελεχών της Ο.Τ.Δ. για τη συμμετοχή τους στις διακρατικές συναντήσεις.

Η αναγκαιότητα τεχνικής στήριξης του σχεδίου προκύπτει από την ποικιλία του εταιρικού σχήματος των ιδιαίτερων και διαφορετικών χαρακτηριστικών της κάθε περιοχής και από την διαφοροποίηση του κεφαλαίου εμπειρίας που διαθέτουν τόσο οι συμμετέχουσες ΟΤΔ, όσο και οι επενδυτές των περιοχών. Η κοινή στόχευση όλων αυτών για την δημιουργία ενός δικτύου περιοχών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προϊόντα, με ενιαία χαρακτηριστικά ποιότητας, προσφερομένων υπηρεσιών και προϊόντων και κοινή εξελικτική στόχευση σε μια ανταγωνιστική και διαρκώς μεταβαλλόμενη αγορά, καθιστά απαραίτητη την προσφορά τεχνικής στήριξης προς το διακρατικό δίκτυο.

Κύριος ρόλος της τεχνικής στήριξης είναι η εξασφάλιση της ωρίμανσης και υλοποίησης όλων των επί μέρους δράσεων από κάθε ΟΤΔ, με επιτυχή αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων της κάθε περιοχής και την αποτελεσματική συναρμογή των επί μέρους αποτελεσμάτων σε ένα σύνολο που κινείται αποτελεσματικά προς την κατάκτηση του στόχου της καθιέρωσης και μέγιστης δυνατής προβολής των περιοχών που μετέχουν στο διακρατικό σχέδιο.

Αντικείμενο των διακρατικών συναντήσεων θα είναι η ανασκόπηση της πορείας υλοποίησης του σχεδίου, ο εντοπισμός και επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την πορεία υλοποίησης, ο εντοπισμός νέων ευκαιριών και η κοινή εκμετάλλευσής τους, ώστε να μεγιστοποιηθεί ο βαθμός ολοκλήρωσης των κυρίαρχων στόχων του σχεδίου.